Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.
Wysokość opłaty o której mowa powyżej, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:

  • samochody osobowe - 500 euro,
  • samochody ciężarowe i autobusy - 800 euro,
  • pozostałe pojazdy - 100 euro,

ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

  • 20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
  • 50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
  • 100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Jeżeli obywatel Polski będzie sprawcą wypadku komunikacyjnego za granicą (w kraju UE) ?
W sytuacji, gdy obywatel polski, kierujący pojazdem zarejestrowanym w Polsce, jest sprawcą wypadku za granicą, likwidacja szkody przebiegać będzie tak jak do tej pory w Systemie Zielonej Karty.Sprawca wypadku powinien udzielić osobom poszkodowanym wszystkich informacji o sobie i swoim pojeździe (numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela, imię i nazwisko kierującego i właściciela pojazdu oraz markę i numery rejestracyjne samochodu). Szkoda wyrządzona przez obywatela polskiego innym uczestnikom wypadku, będzie likwidowana w kraju zdarzenia. Jeśli Polak jest sprawcą szkody za granicą powinien po powrocie zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela OC.   
Jeżeli w wypadku komunikacyjnym za granicą (w kraju UE) będzie poszkodowany obywatel Polski?
Poszkodowany lub osoby bliskie poszkodowanego mogą zgłosić szkodę w Polsce po powrocie do kraju. Za pośrednictwem ośrodka informacji (działającego przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) poszkodowany odnajdzie reprezentanta do spraw roszczeń tej firmy, w której ubezpieczony był sprawca kolizji i za jego pośrednictwem, bez żadnych dodatkowych opłat, komunikując się w języku polskim powinien dochodzić swych roszczeń. Gdy dane towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie miało reprezentanta ds. roszczeń na terenie RP, szkody będą rozpatrywane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Reprezentujemy następujące towarzystwa:

Jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień,
nasze kwalifikacje zawodowe podnosimy uczestnicząc w szkoleniach branżowych.